Identifikácia predávajúceho

BATAT s.r.o.
Vlastenecké námestie 1185/8
851 01  Bratislava

Prevádzka: Gessayova 33-35, 851 03 Bratislava V
IČO:
45271984

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:61653/B

Orgánom vykonávajúci dozor  nad zákonnosťou je:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
e-mail: ba@soi.sk

 

1 -  Predmet kúpnej zmluvy

 Predmetom jednotlivých kúpnych zmlúv sú nasledujúce hlavné záväzky zmluvných strán:

a) na strane predávajúceho:
    - záväzok dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar
    - záväzok previesť na kupujúceho vlastnícke právo k dodanému tovaru

b) na strane kupujúceho:
    - záväzok prevziať dodaný tovar od predávajúceho
    - povinnosť zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru

2 - Objednávka a dodávka tovaru

 Dodávka tovaru bude uskutočnená nasledujúcim spôsobom:


a) objednávku je možné uskutočniť e-mailom, poštou či uskutočnením objednávky prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetovej adrese www.zaluzia-eshop.eu/, telefonickú objednávku je možné uskutočniť len výnimočne

b) objednávka je považovaná za uskutočnenú, keď je doručená predávajúcemu

3 - Potvrdenie objednávky, uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy

Objednávka uskutočnená prostredníctvom internetového obchodu e-shop je potvrdzovaná predávajúcim telefonicky alebo e-mailom.

4 - Zrušenie objednávky kupujúcim:  odstupenie od zmluvy formulár

Podľa zákonnej úpravy máte možnosť odstúpiť od zmluvy tak, že nás spoločnosť BATAT s r.o., e-mail  zaluzia@zaluzia.eu, musíte najskôr o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia (napr. e-mailom, faxom alebo listom zaslaným poštou), a to do 14 dní odo dňa, kedy Vám bol tovar doručený.


5 - Zmena objednávky predávajúcim

 a) Pokiaľ predávajúci pri spracovaní objednávky zistí, že dodávku tovaru nie je možné expedovať do 2 pracovných dní od objednania, oznámi túto skutočnosť telefonicky alebo e-mailom kupujúcemu. V prípade, že kupujúci návrh nových podmienok schváli, dôjde zo strany predávajúceho k vyznačeniu rozdielnych podmienok dodávky tovaru do pôvodnej objednávky, ak sa nedohodnú strany na zrušení objednávky.
 
b) V prípade, že je objednávka uskutočnená prostrednictvom internetového obchodu e-shop, je termín expedície objednávky do 2 pracovných dní od záväznej objednávky.

c) Pokiaľ požaduje kupujúci dodanie tovaru na iné miesto, než je uvedené, kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť v jednotlivej objednávke a spolu s týmto údajom uviesť konkrétnu osobu, ktorú poveruje k prevzatiu tovaru, pokiaľ je táto osoba odlišná od osoby kupujúceho a nie je uvedená v rámcovej kúpnej zmluve.

6 - Spôsob dodávky a obal tovaru

Ak nie je  v rámcovej kúpnej zmluve či objednávke dohodnuté inak, zaisťuje prepravu tovaru na miesto dodávky predávajúci a dodá tovar na miesto dodávky formou:
     a) Slovenskou poštou
     b) prostredníctvom verejného dopravcu, spravidla expedičnej služby v mieste výrobného závodu predávajúceho k preprave kupujúcemu
     c) osobne na prevádzke

Cena za balné, poštovné a dopravu tovaru na miesto dodávky nie je zahrnutá v kúpnej cene tovaru a je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho, je účtovaná zvlášť pri spôsobe vybrania platby a dopravy.

Tovar je pre prepravu zabalený obvyklou formou v obaloch, či kartónoch.  

7 - Predanie a prevzatie tovaru, doklady nutné k užívaniu tovaru:

a) Pokiaľ je dodávka tovaru realizovaná prostrednictvom verejného dopravcu či expedičnej služby, potvrdí prevzatie tovaru osoba k tomu určená predávajúcim na dokladoch predložených dopravcom (spravidla nákladný list, ktorý plní funkciu dodacieho listu).


b) Za doklady potrebné k prevzatiu a používaniu tovaru sa považuje faktúra, nákladný list či iný doklad vydaný verejným prepravcom, ktorý bude vydaný kupujúcemu po prevzatí tovaru.

8 - Kúpna cena

1. Kúpna cena tovaru je stanovená v cenníku predávajúceho, ktorý je zverejnený na internetovej adrese predávajúceho www.zaluzia-eshop.eu / Kúpna cena uvedená v cenníku zahŕňa DPH.

2. V objednávkovom systéme internetového obchodu e-shop je kúpna cena jednotlivých produktov a celková kúpna cena objednanej dodávky tovaru generovaná systémom automaticky.

9 - Spôsob úhrady kúpnej ceny

a) Pokiaľ nie je uvedené v rámcovej kúpnej zmluve inak, bude cena zo strany kupujúceho zaplatená v hotovosti pri prevzatí tovaru, platbou vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou s povinnosťou platby.

b) Faktúra bude doručená kupujúcemu spolu s tovarom a plní spravidla i funkciu dodacieho listu. Faktúra bude rovnako kupujúcemu odoslaná prostrednictvom e-mailu na adresu, ktorú kupujúcemu uviedol v rámcovej kúpnej zmluve, prípadne v jednotlivej objednávke.

10 - Vady tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar:

a) v množstve a prevedení, ktoré je stanovené v jednotlivých kúpnych zmluvách, prípadne v objednávkach;
b) v akosti, ktorá je stanovená pre konkrétny druh tovaru jeho produktovou špecifikáciou.

2. Predávajúci odpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamžiku, kedy prechádza nebezpečie škody na tovare na kupujúceho.

3. Kupujúci je povinný prehliadnuť dodávku tovaru ihneď pri jej prevzatí. Vady obaly, jeho poškodenie je kupujúci povinný oznámiť dopravcovi a je povinný zapísať túto skutočnosť do prepravného dokladu. Pokiaľ tak neučiní, stráca nárok na uplatnenie práv zodpovednosti za tieto vady dodávky tovaru.

4. O výskytu vád je kupujúci povinný informovať predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od prebratia zásielky. Právo kupujúceho z vád tovaru zaniká, ak kupujúci neoznámi predávajúcemu povahu týchto vád v primeranej dobe potom, kedy ich zistil alebo ich mal zistiť.

5. Predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov za akosť dodaného tovaru. Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po záručnú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému účelu, alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

11.Ochrana osobných údajov

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosti BATAT s.r.o., na účely vybavenia objednávky. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať a je na dobu neurčitú.